Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Pozadí

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.abreadbag.com mezi prodávajícím a kupujícím podle zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele.Prodávajícím je: Alžbeta Andrášiková-Abreadbag, P.O.Hviezdoslava 39, 990 01 Veľký Krtíš, tel. číslo 0918 662 017, e-mail: [email protected], IČ 41607732, DiČ 1026745423, zapsaná v živnostenském rejstříku: Okresní úřad Veľký KrtíšČíslo živnostenského rejstříku: 610-3031, číslo účtu IBAN: EN42 7500 3000 03 00 06530600 BIC(SWIFT) CEKOSKBX

Adresa provozovny : Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš

Kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikání, zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikatelským subjektem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. rozh.

Kontrolní orgán: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Objednávka a uzavření smlouvy

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy dle občanského zákoníku, a to na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Po odeslání objednávky může kupující změnit objednávku (čísla, změny produktu, změnu údajů) pouze v případě, že celková hodnota změněné objednávky je rovna nebo vyšší než hodnota původní objednávky.

Ceny zboží

Veškeré ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající není plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou také uvedeny v nákupním košíku před dokončením objednávky, kde kupující také vidí celkovou cenu objednávky, včetně nákladů na doručení. Prodávající doporučuje odeslat objednávku produktů nejméně do 7 pracovních dnů. Kupující si může připlatit za urgentní výrobu s dodací lhůtou kratší než 7 prací. týden. Objednávky produktů s požadovanou dodací lhůtou kratší než 7 zakázek. Dny akceptuje prodávající pouze po předchozí dohodě. Příplatek za urgentní doručení je uveden u každého produktu v e-shopu. Jsme malá dílna, která pro vás vyrábí a šije výrobky zodpovědně, ručně, s vysokou kvalitou, ekologicky, s ohledem na udržitelnost výroby a materiálů, takže pokud produkt není okamžitě k dispozici k odeslání, musí být pečlivě a s láskou k řemeslu vyrobenému pro vás.

Náklady na dopravu – poštovné

Způsob dopravy na Slovensko a do České republiky si kupující volí sám prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu nebo jiným způsobem komunikace. Kupující si může zvolit způsob dopravy, a to:
a) DPD group 4,50€ balíček pohodlně k vám domů, bezpečná a rychlá přeprava.

b)Zásielkovňa, výdejní místo SR 3€ s platbou předem, tisíce poboček po celém Slovensku, obdržíte balíček v době, která vám vyhovuje.

d) Zásielkovňa, výdejní místo ČR 5€ s platbou předem.

Balíky je možné doručit i do zahraničí, před objednáním nás kontaktujte a napište nám na [email protected] nebo přes kontaktní formulář.

Platba za zboží

Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží způsoby uvedenými na www.abreadbag.com stránce: bankovním převodem, nebo platbou prostřednictvím platební brány GB web pay, globalpayments.sk, prostřednictvím PayPal.

Součástí objednávky v e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za objednané zboží.

Prodávající přijímá platby za objednané zboží následujícími způsoby:

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží sjednanou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží (dále jen „kupní cena“) formou platby v hotovosti v provozovně prodávajícího určené, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, uvedeno v závazném přijetí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny cen ze strany výrobců nebo dodavatelů zboží.

Uhradí-li kupující prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, považuje se za den platby den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

Zaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu za zboží sjednané v kupní smlouvě, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, sjednávají smluvní strany, že zaplacená záloha na kupní cenu bude v plné výši započtena proti smluvní pokutě, kterou je kupující povinen prodávajícímu uhradit, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

V případě, že kupující při převzetí zboží neuhradí prodávajícímu celou kupní cenu, sjednávají smluvní strany, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu bude v plné výši započtena proti smluvní pokutě, kterou je kupující povinen prodávajícímu uhradit, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

Prodávající požaduje zálohu ve výši 50% z celkové ceny objednávky.

V případě požadavku kupujícího na urgentní výrobu (tj. dodací lhůta kratší než 7 pracovních dnů) požaduje prodávající zálohu ve výši 100% z celkové ceny objednávky.

V případě, že kupující požaduje změnu objednávky (počet kusů, změna výrobků, změna designu apod.), bude prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% ze zvýšené ceny změněné objednávky (resp. 100% v případě urgentní výroby).

Součástí objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za objednané zboží.

Dodat

U zakázkové a zakázkové výroby závisí dodací lhůta – kdy bude zboží dodáno kupujícímu – na předem dohodnutém společném termínu, pro který je zboží požadováno. Pokud to okolnosti a výroba dovolí, bude zboží dodáno dříve. Vzhledem k povaze prodávaných produktů (zboží zhotovené na míru dle požadavků kupujícího) je dodací lhůta minimálně 1 týden a maximálně ve lhůtě uvedené kupujícím v objednávce. Kupující může po předchozí domluvě doplatit za urgentní výrobu (tj. dodání do týdne). Výrobky jsou vyráběny a šity na zakázku, dodací lhůta v tomto případě může trvat 1 až 2 týdny, v případě, že by nebylo možné objednávku v této lhůtě zpracovat, budeme zákazníka kontaktovat telefonicky a předem ho informovat.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou přepravce) převezme veškeré součásti objednaného zboží, nebo pokud a) zboží objednané kupujícím v rámci jedné objednávky je dodáváno samostatně, a to okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, b) dodá zboží sestávající z několika částí nebo kusů, a to okamžikem převzetí poslední nebo poslední části, c) dodává zboží opakovaně ve vymezeném období, a to okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Reklamační řád

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U použitých věcí neodpovídá za vady způsobené jejich užíváním nebo opotřebením. Nejedná-li se o věci, které se rychle kazí nebo věci použité, odpovídá prodávající za vady, které vzniknou po převzetí věci v záruční době (záruce).

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která běží od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na výrobu věcí na zakázku je 24 měsíců. Je-li doba použití uvedena na prodávaném předmětu, jeho obalu nebo v návodu k němu připojeném, záruční doba neuplyne před uplynutím této lhůty.

Záruční list se vydává na žádost kupujícího. K uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

Má-li zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její odstranění bezplatně, včas a řádně. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Místo odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci nebo, týká-li se vada pouze součásti věci, výměnu součásti, pokud prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady vadnou věc vyměnit za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže. Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci jako věci bezvadné, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva náleží kupujícímu, jde-li o vadu odstranitelnou, ale nemůže-li kupující věc řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo z důvodu většího počtu vad. V případě jiných neodstranitelných vad má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese jeho sídla. Je-li však záruční servis uveden v záručním listu, který je u prodávajícího nebo v místě bližším kupujícímu, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen provést opravu nejpozději do 30 dnů.

Pokud dojde k výměně, záruční doba začíná znovu běžet od převzetí nové položky. Totéž platí, pokud je součást, na kterou byla poskytnuta záruka, vyměněna.

Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, zaplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jeho odůvodněným odmítnutím.

Při uplatnění reklamace určí prodávající způsob vyřízení reklamace neprodleně nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno komplexní technické posouzení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace bude reklamace vyřízena ihned, v odůvodněných případech může být reklamace vyřízena i později; Reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne podání stížnosti. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo má právo na výměnu produktu za nový produkt.

Pokud kupující uplatnil reklamaci produktu během prvních 12 měsíců od nákupu, může prodávající reklamaci vyřídit zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; Bez ohledu na výsledek znaleckého posudku nebude po kupujícím požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posudku odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující uplatnil reklamaci produktu po 12 měsících od nákupu a prodávající ji zamítl, uvede prodávající v dokladu o vyřízení reklamace, komu může kupující zaslat produkt k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán k odbornému posouzení určené osobě, nese náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré další důvodně vynaložené související náklady, prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odpovědnost prodávajícího za vadu odborným posudkem, může reklamaci uplatnit znovu; Při provádění odborného posouzení záruční doba neuplyne. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré související účelně vynaložené náklady. Opětovně podanou žádost nelze zamítnout.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vystavit kupujícímu potvrzení. Je-li reklamace podána e-mailem, je prodávající povinen neprodleně doručit kupujícímu potvrzení o reklamaci; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; Potvrzení reklamace nemusí být doručeno, pokud má kupující možnost reklamaci prokázat jiným způsobem.

Všechny výrobky nabízené prodávajícím jsou vyráběny ručně, proto drobné odchylky mezi stejnými výrobky nelze považovat za vadu, ale za přirozenou vlastnost ručně vyráběných výrobků. Všechny produkty jsou vyráběny na zakázku dle požadavků kupujícího, proto odchylky od vyobrazení fotografie v e-shopu nelze považovat za vadu.

Výrobky vyrobené dle požadavků kupujícího (např. výroba dle dodané fotografie) budou zhotoveny podle původně dodaných dokladů pro výrobu a případné požadované změny budou možné pouze na základě nové nebo doplněné objednávky.

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může uplatnit pouze spotřebitel.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou přepravce, převezme veškeré součásti objednaného zboží, nebo pokud a) zboží objednané kupujícím v rámci jedné objednávky je dodáváno samostatně, a to okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, b) dodá zboží sestávající z několika částí nebo kusů, a to okamžikem převzetí poslední nebo poslední části, c) dodává zboží opakovaně ve vymezeném období, a to okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, a to i před začátkem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

• prodej zboží zhotoveného dle specifických požadavků spotřebitele, zboží na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (ručně vyráběné zboží, které je zhotovováno nebo doplňováno dle požadavků kupujícího),

• prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodný k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání rozbit, • prodej zboží, které lze vzhledem k jeho povaze po dodání neoddělitelně smísit s jiným zbožím.

• Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy písemně nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem), nebo zasláním vyplněného formuláře, který je k dispozici ke stažení.

• Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit zasláním oznámení o odstoupení i poslední den 14denní lhůty.

• Po obdržení oznámení o odstoupení vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů všechny platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jakým kupující použil pro svou platbu. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení peněz.

• Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější standardní způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolenými kupujícím a náklady na nejlevnější standardní způsob dodání nabízený prodávajícím.

• Při odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu platby před dodáním zboží nebo dokud kupující neprokáže odeslání zboží zpět prodávajícímu, pokud prodávající nenavrhne převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

• Kupující je povinen zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě prodávajícím pověřené k převzetí zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den této lhůty.

• Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nebo osobě prodávajícím pověřené k převzetí zboží, jakož i náklady spojené s navrácením zboží, které vzhledem ke své povaze nelze vrátit poštou.

• Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží vyplývající z takového nakládání se zbožím, které je nad rámec zacházení nezbytného k určení vlastností a funkčnosti zboží.

• Po dodání zboží má kupující možnost vyzkoušet si jeho funkčnost, ale nemůže zboží užívat, pokud odstoupí od smlouvy. Za účelem zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím nakládat a kontrolovat je pouze způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v kamenném obchodě. Kupující je povinen se zbožím během lhůty pro odstoupení od smlouvy zacházet a kontrolovat je s náležitou péčí.

• Zrušení objednávky kupujícím

• Vzhledem k tomu, že některé zboží prodávané v e-shopu je vyráběno na objednávku (kde kupující nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu), je zaplacená záloha na zboží nevratná.

• Prodávající poskytuje nadstandardní možnost zrušení objednávky nad rámec zákona, pokud kupující zruší objednávku ze závažných důvodů, které způsobí zrušení plánované svatby. V tomto případě prodávající akceptuje zrušení objednávky, přičemž si ponechá 35% celkové hodnoty objednávky.

• Alternativní řešení sporů

• Kupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na adresu [email protected]), pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající tuto žádost zamítne nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů subjektu (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Sb. Seznam subjektů alternativního řešení sporů naleznete na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky www.mhsr.sk. Spotřebitel může návrh podat způsobem stanoveným podle §12 zákona 391/2015 Sb.

• Spotřebitel může rovněž podat stížnost prostřednictvím platformy pro alternativní řešení sporů ODR, která je k dispozici on-line na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

• Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikání, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který vyplývá ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisí se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se nevztahuje na spory, jejichž hodnota nepřesahuje 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za zahájení alternativního řešení sporu do maximální výše 5 EUR včetně DPH.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem newsletteru nebo návštěvníkem webových stránek, svěřujete mi své osobní údaje. Jsem zodpovědný za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte ve vztahu k GDPR (nařízení EU o ochraně osobních údajů).

 1. Kdo je SPRÁVCEM osobních údajů

 

Správcem osobních údajů na www.abreadbag.com webových stránkách je Alžbeta Andrášiková, P.O.Hviezdoslava 39, 990 01 Veľký Krtíš IČO: 41607732, DIČ: 1026745423, e-mail: [email protected]

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. Stanovím, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybírám další zpracovatele, kteří mi se zpracováním pomohou.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud mě budete chtít kontaktovat v průběhu zpracování, můžete mě kontaktovat e-mailem: [email protected]

III. VÝROK

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a proto, že:

 • Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze na základě platného právního důvodu, zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, právní povinnosti nebo souhlasu.
 • Dle čl. 13 GDPR plním informační povinnost před zpracováním osobních údajů.
 • Umožním a podpořím Vás při uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 1. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje, které mi sami svěříte, zpracovávám z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, PLNĚNÍ SMLOUVY.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V ROZSAHU: E-MAIL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA BYDLIŠTĚ, V PŘÍPADĚ NÁKUPU JAKO PODNIKATEL NEBO SPOLEČNOST TAKÉ IČ A DIČ, POPŘ. ČÍSLO ÚČTU. NALÉHAVĚ POTŘEBUJI TELEFONNÍ ČÍSLO PRO SPLNĚNÍ SMLOUVY, TJ. DORUČENÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ.

ÚČETNICTVÍ

Pokud jste zákazník, bezpodmínečně potřebuji Vaše osobní údaje (fakturační údaje) za účelem splnění zákonné povinnosti vystavovat a evidovat daňové doklady.

MARKETING – ZASÍLÁNÍ INFORMAČNÍCH E-MAILŮ

Vaše osobní údaje (e-mail nebo jméno), pohlaví, na co v e-mailu kliknete a kdy je otevíráte, používám nejčastěji za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních nabídek. Pokud jste mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládám, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery pouze s Vaším souhlasem, a to po dobu 7 let od udělení grantu. Souhlasíte se mnou takzvaným „zeleným světlem“. Dvojité přihlášení potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu e-mailu nebo jména.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat pomocí odkazu pro odhlášení v každém e-mailu, který zašleme.

POKROČILÝ MARKETING ZALOŽENÝ NA SOUHLASU

Pouze s vaším souhlasem vám mohu zasílat inspirativní nabídky třetích stran nebo použít například e-mailovou adresu. pro remarketing a cílenou reklamu na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. To můžete samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

FOTODOKUMENTACE, REFERENCE

Pouze s vaším souhlasem mohu používat vaše fotografie, videa nebo písemné odkazy na svých stránkách, dokud svůj souhlas neodvoláte. Toto můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje uchovávám po dobu trvání promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu uchovávání nebo pokud jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 1. KOLÁČKY

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho na webu zůstáváte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webových stránek a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, protože věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílenou reklamu budou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze také procházet v režimu, který neumožňuje shromažďování osobních údajů. Používání souborů cookie na svém počítači můžete zakázat.

 1. BEZPEČNOST A SOUKROMÍ

Osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají úrovni technického rozvoje. Chráním je, jako by byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (v současné době známá) technická a organizační opatření, která zabraňují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, tedy:

 • Zabezpečený přístup k mému počítači (chráněný heslem).
 • Zabezpečený přístup k telefonu (zabezpečený heslem a čtečkou otisků prstů).
 • Zabezpečený přístup k mým e-mailovým schránkám (zabezpečený uživatelským jménem a heslem).
 • Zabezpečený přístup k e-mailovým aplikacím (zabezpečený jménem a heslem).
 • Bezpečný přístup k fakturačním systémům (zabezpečený jménem a heslem).
 • Šifrovaná komunikace na mém webu (platný https certifikát).
 • Bezpečný přístup do členských sekcí webových stránek (zabezpečený uživatelským jménem a heslem).
 • Pravidelné aktualizace softwaru.
 • Bezpečně uzamčená provozovna (zabezpečená uzamykatelnými dveřmi).

Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VII. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Nikdo jiný nemá přístup k vašim osobním údajům kromě mě.

K zajištění specifických operací zpracování, které nemohu zajistit sám, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří vědí, jak chránit data ještě lépe než já a specializují se na zpracování.

 

Zpracovateli osobních údajů jsou, nebo mohou být:

 • MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, DPH IE9692928F
 • WordPress Automattic Inc
  60 29. ulice #343
  San Francisco, CA 94110
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Přímá distribuce balíků SK s.r.o., Techniká 7
  821 04 Bratislava IČO 35834498 , DIČ SK2021648739 , DIČ 2021648739
 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, 02387727 IČ CZ02387727
 • Osoba odpovědná za účetnictví
 • Přímá distribuce balíků SK s.r.o. Techniká 7, 821 07 Bratislava, IČ 36 631 124, DIČ SK2021648739
 • Zásielkovňa s.r.o. Muchovo náměstí 3624/8, 851 01 Bratislava, IČ 48136999

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohou být zpřístupněny pouze spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při fungování aplikací nezbytných pro fungování webu a podpůrných aplikací nebo se podílejí na chodu mé firmy (účetní).

Jiným subjektům je přístup udělen pouze za účelem plnění zákonných povinností.

Ujišťuji Vás, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostní opatření, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost trvá i po ukončení smluvního vztahu se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty žádné jiné třetí straně.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít jiné aplikace nebo zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě budu při výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na bezpečnost a kvalitu zpracování jako na sebe a současné spolupracovníky.

Vaše údaje nepředáme do třetích zemí. Údaje zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VIII. VAŠE PRÁVA v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte mě prosím e-mailem: [email protected]

 • Máte právo na informace, které jsou již vyplněny touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup se mě můžete kdykoliv zeptat a já vám do 15 dnů doložím, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a proč.
 • Pokud se pro vás něco změní nebo považujete své osobní údaje za zastaralé nebo neúplné, máte právo své osobní údaje doplnit a změnit.
 • Právo na omezení zpracování můžete uplatnit, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracovávám protiprávně, ale nechcete vymazat všechny údaje nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
  Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. (Například odhlášením z odběru newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních nabídek.)
 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli vzít své osobní údaje a předat je někomu jinému, budeme postupovat stejným způsobem jako při uplatnění práva na přístup – s tím rozdílem, že vám informace zašlu ve strojově čitelné podobě. V tomto případě potřebuji alespoň 20 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si přejete, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny Vaše osobní údaje z mého systému a ze systému všech zpracovatelů a záloh. Potřebuji 10 dní na zajištění práva na výmaz.

V některých případech jsem vázán právní povinností, např. Musím evidovat vystavené daňové doklady na dobu stanovenou zákonem. V takovém případě proto vymažem všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

 

STÍŽNOST k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nenakládám v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, když mě o tomto podezření nejprve informujete, abych s tím mohl něco udělat a napravit případnou chybu.

Odhlašuji-li se z odběru newsletterů a obchodních nabídek, zasílám Vám e-maily s inspirací, články nebo produkty a službami, pokud jste mým zákazníkem na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud ještě nejste zákazníkem, zasílám vám je pouze s vaším souhlasem. V obou případech se můžete odhlásit z odběru mých e-mailů stisknutím odkazu pro odhlášení v každém e-mailu, který odešlu.

 1. TAJNOST

 

Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostní opatření, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po ukončení smluvního vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

 

 

 

Nákupný košík
Návrat hore
vianočný ľanový obrus
Milí naši zákazníci! Veľmi si vás vážime, ako aj každú jednu vašu objednávku. Ľanovú bielizeň, župany, pyžamká a všetky vianočné objednávky na mieru pomaly uzatvárame po prehodnotení 28.11.2023. V decembri šijeme a pracujeme na vašich vianočných objednávkach. Garantované dodanie do Vianoc je na všetky objednávky prijaté a uhradené do 28.11.2023. Po 1.12. 2023 je stále možné objednať si výrobky, ktoré máme skladom. Posledné uhradené balíky sa budú odosielať 18.12.2023.
vianočný ľanový obrus
Milí naši zákazníci! Veľmi si vás vážime, ako aj každú jednu vašu objednávku. Ľanovú bielizeň, župany, pyžamká a všetky vianočné objednávky na mieru pomaly uzatvárame po prehodnotení 28.11.2023. V decembri šijeme a pracujeme na vašich vianočných objednávkach. Garantované dodanie do Vianoc je na všetky objednávky prijaté a uhradené do 28.11.2023. Po 1.12. 2023 je stále možné objednať si výrobky, ktoré máme skladom. Posledné uhradené balíky sa budú odosielať 18.12.2023.